BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/163/2012

z dnia: 30 października 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych tych placówek, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLV/94/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 po wyrazie "gimnazjów" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "liceum ogólnokształcącego",
2. w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Nagroda może być przyznana dyrektorowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w pracy z uczniami uzdolnionymi lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
2) wprowadza innowacje i nowatorstwa pedagogiczne skutkujące efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły;
3) aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej;
4) aktywnie działa w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej dla uczniów, stosuje różnorodne formy współpracy z rodzicami uczniów;
5) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły;
6) dba o jakość pracy szkoły;
7) osiąga dobre wyniki w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi;
8) kształtuje politykę kadrową poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;
9) kierowana przez dyrektora szkoła uczestniczy w projektach europejskich i we współpracy z zagranicą;
10) racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe;
11) współpracuje z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Środki na nagrody tworzy się w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.
2. Ustala sie następujący podział środków specjalnego funduszu nagród:
a) 20% na wypłatę nagród organu prowadzącego, jako nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
b) 80% na wypłatę nagród dyrektorów szkół i przedszkoli, jako nagroda dyrektora szkoły lub przedszkola".

4. w § 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wysokość nagrody Burmistrza nie może być niższa od wysokości miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego".

5. w § 7 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną".§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 lis 2012 12:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1555 razy