BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/166/2012

z dnia: 30 października 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 230 337,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 455 570,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 225 233,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 26 299 284,18 zł w tym:
- dochody majątkowe: 4 889 148,00 zł
- dochody bieżące : 21 410 136,18zł

2) plan wydatków ogółem - 28 722 288,67zł w tym:
- wydatki majątkowe : 6 657 115,70 zł
- wydatki bieżące : 22 065 172,97 zł

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Ogłoszono dnia 6 listopada 2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 lis 2012 14:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1624 razy