BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/171/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Poz.
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
1
Powyżej 3.5 do 5.5 włącznie
662
2
Powyżej 5.5 do 9 włącznie
898
3
Powyżej 9 i poniżej 12
1010

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
13
960
1052
2
13
14
996
1075
3
14
15
1050
1144
4
15
...
1292
1434
TRZY OSIE
5
12
17
1111
1166
6
17
19
1222
1350
7
19
21
1350
1465
8
21
23
1465
1579
9
23
...
1694
1803
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
10
12
25
1570
1570
11
25
27
1570
1907
11
27
29
1907
2243
13
29
...
2243
2805

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1121 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
18
1346
1346
2
18
25
1346
1683
3
25
31
1346
1907
4
31
...
2019
2243
TRZY OSIE
5
12
40
2019
2243
6
40
...
2243
2916

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 758 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
1
12
18
785
785
2
18
25
785
785
3
25
...
785
898
DWIE OSIE
4
12
28
898
898
5
28
33
898
1121
6
33
38
1121
1683
7
38
...
1570
2243
TRZY OSIE I WIĘCEJ
8
12
38
1121
1346
9
38
...
1346
1683

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 898 zł.
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc 1010 zł.
c) równej lub wyzszej niż 30 miejsc 1683 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1617 razy