BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/183/2012

z dnia: 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2021
Na podstawie art. 226, art.227 art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz z przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.


  1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
  2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.


  1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

    1. Przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
    2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 wraz ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Rozplakatowano dnia 3 stycznia 2013r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 09:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1516 razy