BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/184/2012

z dnia: 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23 625 457,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21.148.457,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.477.000,00 zł.

§ 2


 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.300.994,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 1.152.537,00 zł, wydatki bieżące w wysokości 21.148.457,36 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1 152 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.324.463,00 zł i przeznacza się ją na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 272.160,00 zł, rozchody w wysokości 1596.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 272.160,00 zł.

§ 6


 1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 121 500,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 121 500,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9


 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.058.300,00 zł; koszty – 2.058.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 283.244,00 zł; wydatki – 283.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10


 1. Rezerwa ogólna wynosi 135.000,00 zł.
 2. Rezerwa celowa – 55.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 11


 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

  1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
   - przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
   - przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego;
  3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  4. zaciągania zobowiązań:
   - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014,
   - blokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 13

Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 13:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1612 razy