BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/222/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się nie uwzględnić wezwania Pani Jolanty Rusiniak-Mierkiewicz z dnia 25.03.2013 r. (data wpływu) do usunięcia naruszenia interesu prawnego poprzez zmianę uchwały nr XXVII/86/2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwica - kompleks III.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 13:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1614 razy