BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/236/2013

z dnia: 28 maja 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 30.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 113.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 82.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r." stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 24.574.607,15 zł w tym: dochody majątkowe: 3.027.000,00 zł dochody bieżące: 21.547.607,15 zł
  2. plan wydatków ogółem - 23.250.144,15 zł w tym: wydatki majątkowe: 1.703.128,09 zł wydatki bieżące: 21.547.016,06 zł

§ 5

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 5 czerwca 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 cze 2013 09:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1534 razy