BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/20/2008

z dnia: 26 marca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2008.

Na podstawie art.4 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2008r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2007 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2008 08:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1880 razy