BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/261/2013 (uchwała uchylona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie)

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W §1 Uchwały Nr XXXI/192/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie: ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Do iloczynu liczby mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 nie jest liczone czwarte i kolejne dziecko zamieszkujące daną nieruchomość, które uczy się i nie ukończyło 25 lat."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1465 razy