BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/293/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P.2013.814) z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 58,00 zł za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 07:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1499 razy