BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/294/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Poz.
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
1
Powyżej 3.5 do 5.5 włącznie
675
2
Powyżej 5.5 do 9 włącznie
916
3
Powyżej 9 i poniżej 12
1030

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
13
979
1073
2
13
14
1016
1097
3
14
15
1071
1167
4
15
...
1318
1463
TRZY OSIE
5
12
17
1133
1190
6
17
19
1246
1377
7
19
21
1377
1494
8
21
23
1494
1611
9
23
...
1728
1839
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
10
12
25
1601
1601
11
25
27
1601
1945
11
27
29
1945
2288
13
29
...
2288
2861

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1143 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
18
1373
1373
2
18
25
1373
1717
3
25
31
1373
1945
4
31
...
2059
2288
TRZY OSIE
5
12
40
2059
2288
6
40
...
2288
2974

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 773 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
1
12
18
801
801
2
18
25
801
801
3
25
...
801
916
DWIE OSIE
4
12
28
916
916
5
28
33
916
1143
6
33
38
1143
1717
7
38
...
1601
2288
TRZY OSIE I WIĘCEJ
8
12
38
1143
1373
9
38
...
1373
1717

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 916 zł
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc 1030 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1717 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/171/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 sty 2014 09:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1731 razy