BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/36/2008

z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane - Nida na lata 2008 - 2012".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz stosownie do treści art. 21 ust. 1, pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Ruciane - Nida przyjmuje "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane - Nida na lata 2008 - 2012" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VI/19/2003 Rady Miejskiej Ruciane – Nida, z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane – Nida na lata 2003 – 2007”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Ruciane - Nida.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 maj 2008 10:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1839 razy