BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/377/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę powierzenia Gminie Pisz wykonywania zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2014/2015.

§ 2

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Gminą Pisz, określającego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1721 razy