BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/373/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.
Na podstawie art. 12 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. poz. 1134), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

§ 2

Numer i granicę obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w  następujący sposób:
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
9
Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31, 12-220 Ruciane-Nida

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1929 razy