BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/376/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida na działkach o nr geod. 134/1, 134/7, 133/4, 135/8, 139/12, 135/2, 139/4, 141/2, odchodzącej od ulicy Aleja Wczasów, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida symbolami 11KDW-D8(1x5), 12KDW-D8(1x5), 13KDW-D8(1x5) jako ulica dojazdowa, będącej drogą wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) nadaje się nazwę: Spacerowa

§ 2

Usytuowanie oraz szczegółowy przebieg ulicy określają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1679 razy