BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/379/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 621 216,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 687 738,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  4. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 68 522,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

Zestawienie, "planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r." stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 22 754 966,81 zł w tym: dochody majątkowe: 2 930 704,62 zł dochody bieżące: 19 824 262,19 zł
  2. plan wydatków ogółem - 22 577 143,35 zł w tym: wydatki majątkowe: 1 634 259,23 zł wydatki bieżące: 20 942 884,12 zł

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1721 razy