BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/389/2014

z dnia: 30 października 2014 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

 1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 299 371,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 191 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 2 230 208,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 4. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 351 893,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 592 176,54, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 592 176,54zł"
 6. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 770 000,00 zł, rozchody w wysokości 177 823,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały",
 7. § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł, 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 592 176,54 zł, 3/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 177 823,46 zł",
 8. § 6. uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 6. Ustala się dochody w kwocie 248 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 238 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."
 9. w § 12 uchwały ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane–Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na: 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."


§ 2

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r." stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

 1. plan dochodów ogółem - 23 163 284,67 zł w tym: dochody majątkowe: 2 798 764,21 zł dochody bieżące: 20 364 520,46 zł
 2. plan wydatków ogółem - 24 755 461,21 zł w tym: wydatki majątkowe: 1 392 059,23 zł wydatki bieżące: 23 363 401,98 zł


§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 04 listopada 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 11:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1578 razy