BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/74/2004

z dnia: 20 września 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U., z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida niżej wymienionych:
- ozn. nr geod. 154/5, o pow. 1.561m2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul, Słowiańskiej,
- ozn. nr geod. 540 o pow. 599m2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Białe Osiedle
na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie, niżej wymienione:
-ozn. nr geod. 3095/4 o pow. 0,40 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3107/10 o pow. 0,6117 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3121/2 o pow. 0,2263 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3121/3 o pow. 0,0165 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3095/6 o pow. 0,2127 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3097/3 o pow. 0,3706 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3175/2 o pow. 0,1199 ha położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3176/12, o pow. 538m2 położonej w Rucianem-Nidzie,
-ozn. nr geod. 3117/5 o pow. 0,3851 ha położonej w Krzyżach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VI/23/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31 stycznia 2003 roku i uchwała Nr XLVIII/116/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 10.10.2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 24-09-2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 sie 2008 12:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1974 razy