BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/83/2004

z dnia: 28 października 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy w Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na stosowanie przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 , istniejącego w budynku mieszkalno-użytkowym nr 15, zlokalizowanym na działce gruntu ozn. nr. geod. 75/6 w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, b o n i f i k a t y od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
1/ w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu - 80%
2/ w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 60%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x/

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Stawryłło

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 8 listopada 2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 10:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1742 razy