BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/96/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości ( maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Pisz.

Na podstawie art. 10 ustaw z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, poz. 1806) Rad Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin w sprawie przyznawania stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości ( maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Pisz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 13:15
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1900 razy