BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/56/2015

z dnia: 27 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia".

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013r., z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się  dokument pn „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia” zwany dalej w skrócie „Strategią WJM 2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się, że dokument „Strategia WJM 2020”  stanowić będzie podstawę ułatwiającą samorządom lokalnym z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich  w przygotowywaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć  w oparciu o zasoby własne jak i pojawiające się różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego do 2020 roku.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2015 14:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1360 razy