BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/78/2015

z dnia: 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

Na podstawie art 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180, 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

§ 2.

Numer i granicę obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w następujący sposób:
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

 9

Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki
BETEZDA w Ukcie
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach

Świetlica
Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego
Domu Opieki BETEZDA w Ukcie
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31, 12-220 Ruciane-Nida

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 wrz 2015 10:01
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1376 razy