BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/98/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r.
w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej ( Dz. U. Nr 130, poz. 1396) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Zgłasza się Pana Andrzeja Reszko jako kandydata na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i składa ofertę kandydata, zawierającą następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) odpis dyplomu oraz dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, informację z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 13:36
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1861 razy