BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/86/2015

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 70.809,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.557,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.748,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 25.004.207,80 zł w tym: dochody majątkowe: 2.548.234,77 zł dochody bieżące: 22.455.973,03 zł
2. Plan wydatków ogółem – 24.194.464,34 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.225.288,13 zł wydatki bieżące: 21.969.176,21 zł

§ 3.

1) Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.225.288,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.   

§ 5.

Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 10:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1542 razy