BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/106/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ((t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geod. 227/58, o pow. 18 m2, położonej w m. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00029403/8 wraz z udziałem 1/32 części w dz. nr 227/32 o pow. 821 m2, poł. w Rucianem-Nidzie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00030043/6.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie nr X/52/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 11:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1611 razy