BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/97/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 52.225,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.684,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.395,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 235.855,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 25.287.906,43 zł w tym: dochody majątkowe: 2.536.549,79 zł dochody bieżące: 22.751.356,64 zł
2. Plan wydatków ogółem – 24.478.162,97 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.224.681,90 zł wydatki bieżące: 22.253.481,07 zł

§ 3.

1) Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.224.681,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.553.000,00 zł.; koszty – 2.463.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 11:49
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1671 razy