BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/116/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 916 m2, ozn. nr     geodezyjnym 98/12, położonej w Śwignajnie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w     Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr     OL1P/00013580/7

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr     X/72/2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego  ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 12:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1512 razy