BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/128/2015

z dnia: 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: opłaty targowej

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej:
1)  przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wozu konnego, dotyczącej producentów płodów rolnych 6,00 zł.,
2)  przy sprzedaży z samochodu osobowego, namiotu, stoiska lub straganu                       21,00 zł.,
3)  przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy                    22,00zł.,
4)  przy sprzedaży w innej formie niż określone w pkt 1-3                             12,00 zł.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są:
1)  w miejscowości Ukta – Pani Jadwiga Łukaszewicz;
2)  na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida – Klub Sportowy „MKS RUCIANE-NIDA” z siedzibą w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej 17, REGON 280081955, NIP 849-152-48-85.
3.  Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot.
4.  Inkasenci pobierający opłatę targową, odprowadzają ją na rachunek gminy w okresach miesięcznych, w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca, za miesiąc w którym została pobrana.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015r., poz.4580).

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 12:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2959 razy