BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/151/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: ustanowienia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ruciane-Nida" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Ustanawia się tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ruciane-Nida”.
2.  Uchwala się Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ruciane-Nida"  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 09:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1768 razy