BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/149/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515 z póżn. zm.) w związku z art. 6 "j„ ust. 3 "b" i 3 "c" ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalonej jako iloczyn 13 sztuk pojemników o pojemności 120 l i stawki 18 zł) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 234,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2.   Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalonej jako iloczyn 13 sztuk pojemników o pojemności 120 l i stawki 20 zł) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 260,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
3.  Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

§ 2.  

1.  Zryczałtowaną opłatę roczną wnosi się jednorazowo, bez wezwania do 25 lipca za dany rok.
2. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości :
1)  przelewem na konto Nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym, albo
2)  wpłatą gotówkową na konto Nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym, albo
3)  wpłatą gotówkową w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

§ 3. 

Odbiór odpadów z nieruchomości, w ramach uiszczanej opłaty o której mowa w § 1 odbywać się będzie zgodnie z przygotowanym harmonogramem obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida podanym do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 10:41
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1757 razy