BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/153/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015 r.poz. 1515 z późń. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.)Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1. 

Przystępuje sie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego strefy ochronnej Szeroki Bór.

§ 2. 

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 10:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1787 razy