BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/147/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 -2020".

Na podstawie art. 7 ust. 1 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art.6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 - 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z datą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 11:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1539 razy