BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/155/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 art. 40 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 1657 m2, ozn. nr geodezyjnym 33/10, położonej w Iznocie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013221/3. Nieruchomość zabudowana jest 4 drewnianymi budynkami letniskowymi o powierzchni użytkowej 26,49 m2 każdy oraz szopą drewnianą o powierzchni zabudowy 74 m2.
2.  Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1  ust. 1 nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do: właścicieli działki nr 33/57, obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida,  działki nr 33/58, obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 33/60, obręb Iznota, gm. Ruciane-Nida.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 11:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1834 razy