BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/156/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej magazynem  ozn. nr geodezyjnym 86/16 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geodezyjnym 86/18, o łącznej powierzchni 1129  m2 ,  położonych w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00041465/0.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 11:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1643 razy