BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/148/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: utworzenia sołectwa Popielno i nadania statutu sołectwu Popielno.

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), w związku z  § 8 oraz § 12 Statutu Miasta i Gminy Ruciane – Nida przyjętego Uchwałą Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane – Nida oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z inicjatywy i na wniosek mieszkańców, w wyniku podziału sołectwa Onufryjewo tworzy się sołectwo Popielno.
2. Nowo utworzone sołectwo Popielno obejmuje miejscowości Wierzba i Popielno.

§ 2.

Przebieg granic i obszar działania sołectwa Popielno określa załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadaje się statut sołectwu Popielno w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińśko-Mazurskego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 12:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1853 razy