BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/146/2016

z dnia: 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.579,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 33.579,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem – 23.260.503,00 zł w tym: dochody majątkowe: 1.115.000,00 zł dochody bieżące: 22.145.503,00 zł
2) Plan wydatków ogółem – 21.150.499,54 zł w tym: wydatki majątkowe: 906.841,73 zł              wydatki bieżące: 20.243.657,81zł

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 906.841,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 12:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1592 razy