BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/159/2016

z dnia: 24 lutego 2016 r.
w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z poźn. zm.) w związku z art. 20 lit."c„ ust. 4 i ust. 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.  Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2.  

1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Ruciuane-Nida jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1)  Dzieci 5 i 6 letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne - 50 pkt
2)  Dzieci, których obydwoje rodziców pracują - pobyt 9 h dziennie - 40 pkt
3)  Dzieci, których jeden z rodziców pracuje - pobyt dziecka 9 h dziennie - 30 pkt
4)  Dzieci, których obydwoje rodzice pracują - pobyt dziecka 5 h dziennie - 20 pkt
5)  Dzieci, których jeden z rodziców pracuje - pobyt dziecka 5 h  dziennie - 10 pkt
6)  Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola, oddziału przedszkolnego - 5 pkt.

§ 3.  

1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 uważa się odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
2)  zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzających naukę w trybie dziennym;
3)  aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
4)  zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że  w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2.  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 uważa się odpowiednio:
1)  odpis lub kopię orzeczenia sądu rodzinnego dotyczącego sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

§ 4. 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów o których mowa w § 2 dokonuje odpowiedni dyrektor przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 12:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1702 razy