BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/160/2016

z dnia: 24 lutego 2016 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póżn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z póżn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjumje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida  na rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 12:44
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1611 razy