BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/174/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 192/181 o pow. 50 m2  z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy  na okres do 3 lat.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 13:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1758 razy