BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/170/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z poźn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 14:40
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1643 razy