BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/ 116 /2004

z dnia: 30 grudnia 2004 r.
w sprawie: określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych gminy poprzez samorząd gminny podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 18 ust 1. ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 118 ust. 2, pkt 2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r., Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) – Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa tryb i zasady ubiegania się o dotację na realizację zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a nie ujętych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

1. Prawo ubiegania się o dotację z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
2. Podstawą ubiegania się o dotację z budżetu gminy jest wyodrębnienie w tym budżecie zadań do wykonania przez podmioty określone w ust 1.

§ 3

Podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych, ubiegający się o dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, powinien spełniać następujące warunki:
1) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie programu,
2) posiadać konto bankowe NIP, Regon,
3) podać informacje dotyczące statusu prawnego podmiotu oraz wiarygodności merytorycznej i finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,
4) podać dokładną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację.

§ 4

1. Podmiot występujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę tego zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji występują organy uprawnione do reprezentowania i kierowania działalnością podmiotu.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) cel i przewidywane efekty jego realizacji,
2) harmonogram działań zamierzających do realizacji zadania,
3) wymienienie realizatorów projektu,
4) określenie zaplecza merytorycznego i bazy terenowej,
5) opis wkładu zainteresowanego realizacją zadania
6) inne źródła finansowania.

§ 5

Burmistrz podaje do publicznych wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o terminie i miejscu składania wniosków. Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych podejmujące się zadań związanych z realizacją zadań gminy, przedstawiają Burmistrzowi ofertę ich wykonania zgodnie z § 4.

§ 6

Wnioski rozpatruje Burmistrz dokonując wyboru najkorzystniejsze oferty, w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
1) ocenę merytoryczną zadania,
2) zgodność z priorytetem gminy,
3) masowość i zasięg działania,
4) koszty zadania – stosunek kosztów do efektów, wkład własny i innych sponsorów w projekt,
5) perspektywy i możliwość kontynuacji zadania – potencjalne źródła jego finansowania
6) dokonania organizacji,br> 7) wiarygodność finansową i zakres finansowania zadania z innych źródeł.

§ 7

1. Przed dokonaniem wyboru oferty, o którym mowa w § 6. Burmistrz zasięga opinii Zespołu Doradczo – Inicjatywnego.
2. Skład Zespołu Doradczo – Inicjatywnego oraz regulamin jego pracy określa zarządzeniem Burmistrz.
3.O dokonanym wyborze oferty Burmistrz powiadamia niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8
1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy u udzieleniu dotacji na realizację zadań gminy zawieranej przez Burmistrza z podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2. Umowa o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: 1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
3) kwotę dotacji i tryb płatności,
4) tryb kontroli wykonania zadania,
5) sposób rozliczenie dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części kwoty.
3. Dotacja przekazywana jest w formie bezgotówkowej na wskazany w umowie rachunek bankowy.

§ 9

1. Nieterminowe rozliczenie się z przyznanej dotacji oraz wydatkowanie pieniędzy niezgodne z przyznaną dotacją powoduje:
1) wykluczenie podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych z możliwości ubiegania się o dotację na trzy lata,
2) zwrot niewłaściwie wydatkowanej kwoty do budżetu gminy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 15 stycznia następnego roku.
2. W trakcie realizacji dotowanych przez gminę zadań będą dokonywane kontrole merytoryczne i finansowe ich realizacji. Stwierdzenie uchybień i niezgodności w powyższym zakresie spowoduje wstrzymanie dofinansowania zadania do wyjaśnienia.
3. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych przez Burmistrza pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie oraz jednostek organizacyjnych gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2008 13:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1924 razy