BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/169/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z  późn.zm.)  w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. : Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)  i art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 14:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1838 razy