BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/173/2016

z dnia: 31 marca 2016 r.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.  

1.  Uchwala sie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida.
2.  Załącznikami* do niniejszej uchwały są:

1)  tekst studium stanowiący załącznik nr 1,
2)  rysunek studium stanowiący załacznik nr 2,
3)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Malż

 

* Ze względu na zbyt duży rozmiar załączników, są one dostępne w biurze Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 kwi 2016 09:03
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2743 razy