BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/ 115 /2004

z dnia: 30 grudnia 2004 r.
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.) – Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty. x/Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

x/ rozplakatowano dnia 4 stycznia 2005r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2008 13:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1860 razy