BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/48/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Wygryny II, gmina Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity-Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Wygryny II, gmina Ruciane-Nida.
2. Ustala się dominujące funkcje terenów określonych: a/ w załączniku nr 1-pod produkcję przemysłową, zabudowę mieszkaniową i sportowo- rekreacyjną.
3. Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

§ 2

  Zakres ustaleń planu miejscowego winien obejmować co najmniej:
 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
  W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
 1. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
 2. granice obszarów rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej,
 3. granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
 4. granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust.2 pkt 8,
 5. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,
 6. granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 3

Granica obszaru objętego planem przedstawiona jest na załączniku graficznym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ rozplakatowano dnia 26 marca 2007r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 wrz 2008 11:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1782 razy