BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/190/2016

z dnia: 15 czerwca 2016 r.
w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.  42 ust. 7 pkt 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach  szkół prowadzonych przez gminę Ruciane -Nida udziela się zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  w zależności od wielkości i typu szkoły (placówki) oraz warunków pracy wg następujących zasad:
Lp.  Stanowiska kierownicze- typ szkoły (placówki) Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin
1. Dyrektor przedszkola i szkoły liczącej :  
  do 6 oddziałów 12 godzin
  od 7 do 11 oddziałów 8 godzin
  od 12 do 16 oddziałów 5 godzin
  powyżej 16 oddziałów 3 godziny
2. Wicedyrektor każdego typu placówki  
  do 11 oddziałów 12 godzin
  od 12 do 16 oddziałów 8 godzin
  powyżej 16 oddziałów 5 godzin

 

§ 2. 

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

§ 3. 

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:
1)  wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,
2)  różnej ilości godzin w poszczególnych częściach roku  szkolnego, wynikającej z planów nauczania.

§ 4.  

1.  Nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć  w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z art. 42 ust.5b Karty Nauczyciela zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego odpowiednio większej liczby godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 dla okresu, w którym zobowiązany jest do realizacji większej liczby godzin ustala się następująco:
 
X1 = P1*4,16* 10
X2 = P2*4,16* T
Y = X1 - X2  (10-T)*4,16

gdzie:

X1- ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych w okresie 10 miesięcy,
P1 - pensum nauczyciela,
10 - liczba miesięcy zajęć dydaktycznych w roku szkolnym,
4,16 - przeciętna liczba tygodni w miesiącu,
T -  liczba miesięcy danego okresu, kiedy nauczyciel wykonuje pracę  poniżej obowiązującego go pensum,
X2 - ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela według planu w okresie T,
P2 - tygodniowa liczba godzin pracy nauczyciela w okresie T,
Y -  wymiar godzin pensum dla okresu, kiedy nauczyciel realizuje zwiększoną liczbę godzin.

3.  Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,25 etatu.
4.  Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 i ust.  2 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
5.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się w zaokrągleniu  do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas zajęć co najmniej 0,5 godziny  liczy się za pełną godzinę.

§ 5. 

Godziną ponadwymiarową jest każda godzina dydaktyczna realizowana przez nauczyciela powyżej ustalonego dla danego okresu obowiązującego nauczyciela  tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

§ 6. 

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć  realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 7. 

Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych ustala się na 24 godziny.

§ 8. 

Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o którym mowa w § 4 jest dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 10. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/258/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymianu godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lip 2016 11:24
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1340 razy