BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/224/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: współpracy Rady Miejskiej Ruciane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 10, art. 18 ust.2 pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póżn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  Rada Miejska Rucviane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.  Wyraża się zgodę na współdziałanie gminy Ruciuane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami  - członkami Stowarzyszenia w zakresie wspólnej realizacji projektu Cyfrowe Mazury.
2.  Warunki i zasady realizacji projektu określi umowa partnerska.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2016 15:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1166 razy