BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/210/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej wsi Ukta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej wsi Ukta.

§ 2.  Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 paź 2016 13:01
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1179 razy