BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/228/2016

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 "n" ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 składa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczsów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie:

1) 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie elktronicznym XML oraz układzie informacji powiązań między nimi zgodnymi z Zalącznikiem nr 2 do uchwały, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP korzystając z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 paź 2016 13:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1256 razy