BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/240/2016

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.13 ust. 1, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Wojnowo, oznaczonej nr 121/3 o pow. 54 m2, z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne na okres do 3 lat.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2016 10:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1355 razy